Методичні матеріали для педагогів

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ:

Створення Google сайту

Робота в сервісі Google Classroom

Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять
(Лекторка: Ганна Дудіч)

Wizer, PlayPosit, ZOOM: онлайн-ресурси для організації дистанційного навчання

Стандартні та нетипові способи використання онлайн-тестів «На Урок»

Інтернет-ресурси для створення інфографіки до уроку
Про організацію дистанційного навчання повідомляє НМК в Київській області


Методичні рекомендації щодо  викладання навчальних предметів у 2021-2022 н.р.

Перелік документів, якими треба керуватися при розробці РНП

     Програма підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації визначає перелік навчальних модулів, перелік та зміст професійних компетентностей. Навчальний план підготовки кваліфікованих робітників для кожної професійної кваліфікації включає розподіл навчального навантаження між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; консультації; кваліфікаційну атестацію. У навчальному плані визначено загальну кількість годин для оволодіння професійною кваліфікацією та розподіл годин між навчальними модулями. Робочі навчальні плани та програми для підготовки кваліфікованих робітників розроблені майстрами виробничого навчання та викладачами за погодженням з роботодавцями та органами управління освітою на основі типових навчальних планів та типових навчальних програм. Робочі навчальні плани підготовки кваліфікованих робітників визначають: графік навчального процесу, навчальні предмети, їх погодинний розподіл та співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та професійно-практичною підготовкою; зміст навчальних предметів відповідно до компетентностей та тематичний погодинний розподіл.

Перелік основних засобів навчання за кожною професійною кваліфікацією розроблено відповідно до потреб роботодавців, сучасних технологій та матеріалів.

За результатами здобуття кожної професійної кваліфікації проводиться державна або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація. Поточне оцінювання проводиться відповідно до чинної нормативно-правової бази: педагоги здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок здобувачів освіти та безпосередньо беруть участь у кваліфікаційній атестації. Після завершення навчання кожен учень повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими в галузі. Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів. Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом професійної (професійно-технічної) освіти разом з роботодавцями і ґрунтуються на компетентнісному підході відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх матеріалів і погоджуються з регіональними органами освіти.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за однією професійною кваліфікацією, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.

Особі, яка опанувала освітню програму й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію за двома й більше професійними кваліфікаціями, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії та видається диплом державного зразка.

Особам, які достроково припинили навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, присвоюється відповідна професійна кваліфікація за результатами попередньої кваліфікаційної атестації та видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) професійної кваліфікації.


РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, 2022 рік

РНП «Муляр; лицювальник-плиточник» , 3 роки навчання

РНП «Муляр; лицювальник-плиточник», 1,5 роки навчання

РНП «Кухар; кондитер», 1,5 роки навчання

РНП «Кухар; офіціант; бармен», 1,5 роки навчання

РНП «Кухар; офіціант», 3,5 роки навчання

РНП «Кухар; кондитер», 3,5 роки навчання

РНП «Адміністратор; оператор комп’ютерного набору», 1 рік навчання

РОБОЧІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, 2022 рік

РОП «Муляр», 1,5 роки навчання

РОП «Лицювальник-плиточник», 1,5 роки навчання

РОП «Кондитер»: 3,4 розряди, 3,5 роки навчання

РОП «Кондитер»: 3 розряд, 1,5 роки навчання

РОП «Кондитер»: 3 розряд, 3 роки навчання

РОП «Кухар»: 3, 4 розряди, 1,5 роки навчання

РОП «Кухар»: 3, 4 розряди, 3,5 роки навчання

РОП «Офіціант»: 3, 4,5 розряди, 3,5 роки навчання

РОП «Офіціант»: 3 розряд, 1,5 роки навчання

 

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, 2021 рік

Штукатур; маляр 1 р.н

Штукатур; маляр 3 р.н

Столяр будівельний верстатник деревообробних верстатів 1,5 р.н 3,4 розряд

Муляр; лицювальник-плиточник 3 р.н

Кухар 5 розряд, 3,5 р.н

Кухар; офіціант; бармен 1,7 р.н.

Кухар; кондитер 1,4 р.н.

Кухар; кондитер 3,5 р.н.

Кухар; офіціант 3,5 р.н.

Адміністратор; оператор ПК, 1р.н.

РОБОЧІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, 2021 рік

Cтоляр будівельний 3 р.н.

Верстатник деревообробних верстатів КУРСИ

Верстатник деревообробних верстатів 3 р.н.

Штукатур 1 р.н.

Бармен 1 р.н.


РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, 2020 рік

Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів, 3 р.н

Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів, 1,6 р.н

Штукатур; маляр, 3 р.н

Муляр; лицювальник-плитиочник 3 р.н.

Кухар; кондитер 3,5 р.н.

Кухар; офіціант, 3,5 р.н.

Кухар 5 розряду, 3,5 р.н.

Кухар; кондитер 1,4 р.н.

Кухар; офіціант; бармен 1,7 р.н.

Адміністратор; оператор комп’ютерного набору 1 р.н.

РОБОЧІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, 2020 рік

РОП Офіціант, 3 розряд

РОП Офіціант, 3, 4, 5 розряд

РОП Кондитер, 3 розряд

РОП Кондитер, 3 розряд, 3,5 р.н.

РОП Муляр, 3,4 розряд

РОП Лицювальник-плиточник, 3, 4 розряд

РОП Штукатур 3, 4 розряд, 3 р.н.

РОП Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів, 2,3, 4 розряд

РОП Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів, 2,3 розряд

РОП Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів, 3 розряд, 3 р.н.

РОП Адміністратор; оператор комп’ютерного набору


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Освітня програма має містити: 

  • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
  • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;
  • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
  • форми організації освітнього процесу;
  • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
  • інші освітні компоненти (за рішенням закладу загальної середньої освіти).

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

Міністерство освіти і науки України затверджує типові освітні програми, які спрямовані на реалізацію мети та завдань освітньої галузі. Заклади загальної середньої освіти можуть використовувати типові або інші освітні програми. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.
На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, який конкретизує організацію освітнього процесу.

Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об’єднавшись) на основі Стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми.

Робочі навчальні плани загальноосвітніх предметів

Українська мова

Українська література

Іноземна мова

Громадянська освіта

Математика

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ